شرکت پرچین

در سال 80 شرکت درب های هوشمنددرخشان را ثبت و خود اقدام به واردات دربازکن های برقی و موتورهای توبولار از شرکت DELMA و EUROOTIC ایتالیا نموده و هم اکنون برای اولین بار در ایران سایبان های دو طرفه برقی را با موتورهای ایتالیایی عرضه نمودیم.